• Úvod
  • Reklamační řád

Reklamační řád

1.  Základní informace

Proces reklamace výrazně urychlíte, pokud nám zašlete předem podrobný popis závady e-mailem na e-mailovou adresu dominika@CandyLipz.cz (nejlépe s přiložením fotografiemi poškozené části).
Můžeme tak posoudit možnosti opravy ještě předtím, než k nám samotný předmět reklamace dorazí poštou.

Doporučujeme tedy se prvně vždy informovat na nejvhodnější způsob řešení Vaší reklamace. Celý proces tak může být vyřízen během několika dní.V zájmu urychlení celého procesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační formulář společně s kopií daňového dokladu a přiložte k zasílanému zboží.

2.  Úvodní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu www.CandyLipz.cz.

Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční nebo v době pro jejich uplatnění uplatňována práva kupujícího z vad (dále jen "reklamace").

"Prodávající" je právnická osoba – společnost ARSY line, s.r.o., Bohuslavice, Polní 453, PSČ 747 19, IČ: 26873532 uvedený v "Obchodních podmínkách".

"Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3.  Převzetí zásilky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména je kupující povinen překontrolovat:

  • neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodávajícím, který vzniklou situaci řeší.
  • nepoškození zboží: Kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodávajícím, který vzniklou situaci řeší.

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v prvním bodu tohoto odstavce, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny zboží. Volbu provede kupující.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat.

Nedodržením doporučeného postupu však kupujícímu nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající kupujícímu prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.

4.  Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží při převzetím kupujícím vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.  Podmínky pro uplatnění nároku z poskytnuté záruky za jakost

Poskytnul-li prodávající kupujícímu záruku za jakost a u zboží se vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Při uplatnění vad v rámci poskytnuté záruky za jakost má kupující, jde-li o vadném plnění, kterým byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem, právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

Jde-li o vadném plnění, kterým byla kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.  Vyřízení reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dne ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.

Prodávající či servisní středisko nejsou povinni po řádném vyřízení reklamace kupujícího o tomto informovat.

Po ukončené reklamaci si může kupující zboží převzít osobně, případně zažádat o zaslání přímo na adresu kupujícího.

Záruku za jakost není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
  • záruka za jakost se též nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd.) závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku.

7.  Závěrečná ustanovení

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

V případě jakékoli Reklamace kupující prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější způsob vyřízení procesu reklamace.

Prodávající může s přihlédnutím k povaze reklamace a charakteru reklamovaného zboží vyřešit reklamaci bez nutnosti zasílat zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající je oprávněn změnit Reklamační řád. Prodávající je povinen zveřejnit jeho nové znění, které se okamžikem zveřejnění stává závazným.

Aktuální znění Reklamačního řádu ze dne 1.6.2017.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík